/ ปี 2561 - Page 9

ปี 2561

การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงานทะเบียน การป้องกันแก้ไขปัญหาร้องเรียนร้องทุกข์ โดย ส่วนส่งเสริมการ ทะเบียนและบัตร
| |

การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงานทะเบียน การป้องกันแก้ไขปัญหาร้องเรียนร้องทุกข์ โดย ส่วนส่งเสริมการ ทะเบียนและบัตร

มท 0309.1/1250 เรื่อง การปรับเพิ่มระยะเวลาการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ในการตรวจลงตรา (Visa) ประทับตราให้อยู่ในราชอาณาจักร ขออนุญาตทำงาน และจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561
| |

มท 0309.1/1250 เรื่อง การปรับเพิ่มระยะเวลาการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ในการตรวจลงตรา (Visa) ประทับตราให้อยู่ในราชอาณาจักร ขออนุญาตทำงาน และจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561

มท 0309.1/ว 130 เรื่อง การปรับเพิ่มระยะเวลาการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ในการตรวจลงตรา (Visa) ประทับตราให้อยู่ในราชอาณาจักร ขออนุญาตทำงาน และจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561
| |

มท 0309.1/ว 130 เรื่อง การปรับเพิ่มระยะเวลาการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ในการตรวจลงตรา (Visa) ประทับตราให้อยู่ในราชอาณาจักร ขออนุญาตทำงาน และจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561

ที่ นร 0505/ว(ล)8845 เรื่อง การปรับเพิ่มระยะเวลาการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ในการตรวจลงตรา (Visa) ประทับตราให้อยู่ในราชอาณาจักร ขออนุญาตทำงาน และจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าว
| |

ที่ นร 0505/ว(ล)8845 เรื่อง การปรับเพิ่มระยะเวลาการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ในการตรวจลงตรา (Visa) ประทับตราให้อยู่ในราชอาณาจักร ขออนุญาตทำงาน และจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าว

เรื่อง การจัดทำ/ปรับปรุงทะเบียนประวัติ ตรวจลงตรา และอนุญาตทำงาน แรงงานต่างด้าว ตามมติ ครม. 27 มี.ค.61
|

เรื่อง การจัดทำ/ปรับปรุงทะเบียนประวัติ ตรวจลงตรา และอนุญาตทำงาน แรงงานต่างด้าว ตามมติ ครม. 27 มี.ค.61