/ ปี 2562 - Page 2

ปี 2562

ที่ มท 0309.6/ว28162 เรื่อง ร้องเรียนการจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ตามมาตรา 38 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติกรทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551

ที่ มท 0309.6/ว28162 เรื่อง ร้องเรียนการจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ตามมาตรา 38 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติกรทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551

ที่ มท 0309.2/ว26066 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีระบบแจ้งผลการตรวจสอบโดยมีเหตุปฏิเสธการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน
|

ที่ มท 0309.2/ว26066 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีระบบแจ้งผลการตรวจสอบโดยมีเหตุปฏิเสธการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน