/ ปี 2562 - Page 3

ปี 2562

ที่ มท 0309.2/ว24736 เรื่อง โครงการจ้างเหมาบริการลูกจ้างเพื่อสนับสนุนการให้บริการประชาชนในกลุ่มงาน/ฝ่ายและบัตรของที่ทำการปกครองอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
| |

ที่ มท 0309.2/ว24736 เรื่อง โครงการจ้างเหมาบริการลูกจ้างเพื่อสนับสนุนการให้บริการประชาชนในกลุ่มงาน/ฝ่ายและบัตรของที่ทำการปกครองอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ที่ มท 0309.2/ว24736 เรื่อง โครงการจ้างเหมาบริการลูกจ้างเพื่อสนับสนุนการให้บริการประชาชนใน กลุ่มงาน/ฝ่ายทะเบียนและบัตรของที่ทำการปกครองอำเภอ ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ.2563
|

ที่ มท 0309.2/ว24736 เรื่อง โครงการจ้างเหมาบริการลูกจ้างเพื่อสนับสนุนการให้บริการประชาชนใน กลุ่มงาน/ฝ่ายทะเบียนและบัตรของที่ทำการปกครองอำเภอ ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ.2563

ที่ มท 0309.2/ว24524 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการขอกำหนดและใช้รหัสปฏิบัติงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
| |

ที่ มท 0309.2/ว24524 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการขอกำหนดและใช้รหัสปฏิบัติงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน

ที่ มท 0309/ว330 เรื่อง กำชับการปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าถึงหรือเปิดเผยข้อมูลทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
|

ที่ มท 0309/ว330 เรื่อง กำชับการปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าถึงหรือเปิดเผยข้อมูลทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน