/ ปี 2562 - Page 9

ปี 2562

มท 0309.2/ว0452 เรื่อง การขยายกำหนดเวลาและยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดทำบัตรประจำตัว ประชาชนในห้องที่นี่เกิดภัยธรรมชาติ (อุทกภัยและวาตภัย) ที่ท้องที่ 12 จังหวัด

มท 0309.2/ว0452 เรื่อง การขยายกำหนดเวลาและยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดทำบัตรประจำตัว ประชาชนในห้องที่นี่เกิดภัยธรรมชาติ (อุทกภัยและวาตภัย) ที่ท้องที่ 12 จังหวัด

มท 0309.2/ว0452 เรื่อง การขยายกำหนดเวลายกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน ในท้องที่ที่เกิดภัยธรรมชาติ (อุทกภัยและวาตภัย) ในท้องที่ 12 จังหวัด
|

มท 0309.2/ว0452 เรื่อง การขยายกำหนดเวลายกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน ในท้องที่ที่เกิดภัยธรรมชาติ (อุทกภัยและวาตภัย) ในท้องที่ 12 จังหวัด

เรื่อง คู่มือปฏิบัติงานในการดำเนินการกรณีทุจริตทางทะเบียนและ บัตรประจำตัวประชาชน ปี 62
|

เรื่อง คู่มือปฏิบัติงานในการดำเนินการกรณีทุจริตทางทะเบียนและ บัตรประจำตัวประชาชน ปี 62