/ ปี 2563 - Page 6

ปี 2563

ที่ มท 0309.1/ว 118 เรื่อง การให้ความช่วยเหลือด้านการทะเบียนราษฎรในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
|

ที่ มท 0309.1/ว 118 เรื่อง การให้ความช่วยเหลือด้านการทะเบียนราษฎรในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ที่ มท 0309/ว8039 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในส่วนการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
|

ที่ มท 0309/ว8039 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในส่วนการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน

ที่ มท 0309.1/ว104 เรื่อง ขอความร่วมมือสำนักทะเบียนทุกแห่งชะลอการส่งผู้มีปัญหาสถานะทางทะเบียนเข้ารับการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม
|

ที่ มท 0309.1/ว104 เรื่อง ขอความร่วมมือสำนักทะเบียนทุกแห่งชะลอการส่งผู้มีปัญหาสถานะทางทะเบียนเข้ารับการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม

มท 0309.2/ว1769 เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประชาชน จากกรณีการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย
|

มท 0309.2/ว1769 เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประชาชน จากกรณีการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย

ที่ มท 0309.4/ว7694 เรื่อง วิทยุกรมการปกครอง เรื่อง ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีจุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ…ยิ้ม พิจารณาหยุดให้บริการชั่วคราว 2019
|

ที่ มท 0309.4/ว7694 เรื่อง วิทยุกรมการปกครอง เรื่อง ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีจุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ…ยิ้ม พิจารณาหยุดให้บริการชั่วคราว 2019

ที่ มท 0309.8/3315 เรื่อง การบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติในสถานะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
|

ที่ มท 0309.8/3315 เรื่อง การบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติในสถานะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ที่ มท 0309.8/ว81 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการแก้ไขปัญหาด้านสัญชาติและการจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
|

ที่ มท 0309.8/ว81 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการแก้ไขปัญหาด้านสัญชาติและการจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน

ที่ มท 0309.8/ว77 เรื่อง เอกสารหลักฐานประกอบการจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562
|

ที่ มท 0309.8/ว77 เรื่อง เอกสารหลักฐานประกอบการจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562