/ วิทยุ

วิทยุ

ที่ มท0309.1/ว0609 เรื่อง การบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย
| | |

ที่ มท0309.1/ว0609 เรื่อง การบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย

ที่ มท0309.1/ว1101 เรื่อง เตรียมความพร้อมในการจดทะเบียนขยายระยะเวลาอยู่ในราชอาณาจักร และอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลและ กิจการแปรรูปสัตว์น้ำ
| |

ที่ มท0309.1/ว1101 เรื่อง เตรียมความพร้อมในการจดทะเบียนขยายระยะเวลาอยู่ในราชอาณาจักร และอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลและ กิจการแปรรูปสัตว์น้ำ

ที่ มท 0309.1/ว 13 เรื่อง อ้างถึงหนังสือสำนักทะเบียนกลาง ด่วนมาก ที่ มท 0309.1/ว2 ลงวันที่ 28 มกราคม 2559เรื่อง การจัดทำ โครงการตรวจสอบและปรับปรุงรายการบุคคลในฐานข้อมูล การทะเบียนราษฎร และวิทยุสื่อสารกรมการปกครอง  ที่ มท0309.0/ว 8 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2559  แจ้งขยาย เวลาการรายงานตัวต่อนายทะเบียนของบุคคลกลุ่มที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป และกลุ่มบุคคลที่มีรายการซ้ำซ้อนมากกว่า 1 รายการ โดยกำหนดให้รายงานตัวหรือแจ้งเหตุต่อ นายทะเบียนในวันที่ 15 พฤษภาคม 2559
| |

ที่ มท 0309.1/ว 13 เรื่อง อ้างถึงหนังสือสำนักทะเบียนกลาง ด่วนมาก ที่ มท 0309.1/ว2 ลงวันที่ 28 มกราคม 2559เรื่อง การจัดทำ โครงการตรวจสอบและปรับปรุงรายการบุคคลในฐานข้อมูล การทะเบียนราษฎร และวิทยุสื่อสารกรมการปกครอง ที่ มท0309.0/ว 8 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2559 แจ้งขยาย เวลาการรายงานตัวต่อนายทะเบียนของบุคคลกลุ่มที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป และกลุ่มบุคคลที่มีรายการซ้ำซ้อนมากกว่า 1 รายการ โดยกำหนดให้รายงานตัวหรือแจ้งเหตุต่อ นายทะเบียนในวันที่ 15 พฤษภาคม 2559

ที่ มท 0309.1/ว8 เรื่อง การจัดทำโครงการตรวจสอบและปรับปรุงรายการบุคคล ในฐานข้อมูลของทะเบียนราษฎร  กลุ่มบุคคลที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป
|

ที่ มท 0309.1/ว8 เรื่อง การจัดทำโครงการตรวจสอบและปรับปรุงรายการบุคคล ในฐานข้อมูลของทะเบียนราษฎร กลุ่มบุคคลที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป

ที่ มท 0309.1/ ว3784 เรื่อง ถึงนายทะเบียนจังหวัดฉะเชิงเทรา อำนาจเจริญ อุดรธานี หนองคาย ลำปาง ตาก และนครปฐม
| |

ที่ มท 0309.1/ ว3784 เรื่อง ถึงนายทะเบียนจังหวัดฉะเชิงเทรา อำนาจเจริญ อุดรธานี หนองคาย ลำปาง ตาก และนครปฐม

ที่ มท 0309.1/ว5 เรื่อง เปิดรับคำร้องขอเพิ่มชื่อ – ถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส.10) ระหว่าง วันที่ 13 – 23 มกราคม 2557
| | |

ที่ มท 0309.1/ว5 เรื่อง เปิดรับคำร้องขอเพิ่มชื่อ – ถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส.10) ระหว่าง วันที่ 13 – 23 มกราคม 2557