/ วิทยุ

วิทยุ

ที่ มท0309.8/ว130 เรื่อง ระงับการจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติและออกบัตรประจำตัวฯ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่

ที่ มท0309.8/ว130 เรื่อง ระงับการจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติและออกบัตรประจำตัวฯ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่

 8,72…

 8,722 ผู้ชมทั้งหมด,  12 ผู้ชมวันนี้

ที่ มท 0309.1/ว104 เรื่อง ขอความร่วมมือสำนักทะเบียนทุกแห่งชะลอการส่งผู้มีปัญหาสถานะทางทะเบียนเข้ารับการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม

ที่ มท 0309.1/ว104 เรื่อง ขอความร่วมมือสำนักทะเบียนทุกแห่งชะลอการส่งผู้มีปัญหาสถานะทางทะเบียนเข้ารับการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม

 9,36…

 9,369 ผู้ชมทั้งหมด,  10 ผู้ชมวันนี้

ที่ มท0309.1/ว1101 เรื่อง เตรียมความพร้อมในการจดทะเบียนขยายระยะเวลาอยู่ในราชอาณาจักร และอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลและ กิจการแปรรูปสัตว์น้ำ

ที่ มท0309.1/ว1101 เรื่อง เตรียมความพร้อมในการจดทะเบียนขยายระยะเวลาอยู่ในราชอาณาจักร และอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลและ กิจการแปรรูปสัตว์น้ำ

 8,00…

 8,007 ผู้ชมทั้งหมด,  6 ผู้ชมวันนี้

ที่ มท 0309.1/ว 13 เรื่อง อ้างถึงหนังสือสำนักทะเบียนกลาง ด่วนมาก ที่ มท 0309.1/ว2 ลงวันที่ 28 มกราคม 2559เรื่อง การจัดทำ โครงการตรวจสอบและปรับปรุงรายการบุคคลในฐานข้อมูล การทะเบียนราษฎร และวิทยุสื่อสารกรมการปกครอง  ที่ มท0309.0/ว 8 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2559  แจ้งขยาย เวลาการรายงานตัวต่อนายทะเบียนของบุคคลกลุ่มที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป และกลุ่มบุคคลที่มีรายการซ้ำซ้อนมากกว่า 1 รายการ โดยกำหนดให้รายงานตัวหรือแจ้งเหตุต่อ นายทะเบียนในวันที่ 15 พฤษภาคม 2559

ที่ มท 0309.1/ว 13 เรื่อง อ้างถึงหนังสือสำนักทะเบียนกลาง ด่วนมาก ที่ มท 0309.1/ว2 ลงวันที่ 28 มกราคม 2559เรื่อง การจัดทำ โครงการตรวจสอบและปรับปรุงรายการบุคคลในฐานข้อมูล การทะเบียนราษฎร และวิทยุสื่อสารกรมการปกครอง ที่ มท0309.0/ว 8 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2559 แจ้งขยาย เวลาการรายงานตัวต่อนายทะเบียนของบุคคลกลุ่มที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป และกลุ่มบุคคลที่มีรายการซ้ำซ้อนมากกว่า 1 รายการ โดยกำหนดให้รายงานตัวหรือแจ้งเหตุต่อ นายทะเบียนในวันที่ 15 พฤษภาคม 2559

 9,21…

 9,215 ผู้ชมทั้งหมด,  9 ผู้ชมวันนี้

ที่ มท 0309.1/ว5 เรื่อง เปิดรับคำร้องขอเพิ่มชื่อ – ถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส.10) ระหว่าง วันที่ 13 – 23 มกราคม 2557

ที่ มท 0309.1/ว5 เรื่อง เปิดรับคำร้องขอเพิ่มชื่อ – ถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส.10) ระหว่าง วันที่ 13 – 23 มกราคม 2557

 11,0…

 11,093 ผู้ชมทั้งหมด,  12 ผู้ชมวันนี้