นายสถาพร ศิริภักดี รอง อปค. ร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูล
ทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลกลาง ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยวิธีเชื่อมโยงข้อมูลทาง อิเล็กทรอนิกส์ (ONLINE)
และข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้โปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชนระหว่างกรมการปกครอง
และกองทุนออมแห่งชาติ  เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชั้น7 สำนักงานเศรษฐกิจ
การคลัง กระทรวงการคลัง ถนนพระราม6 กรุงเทพมหานคร

  • 550719_1
  • 550719_2
  • 550719_3
  • 550719_4
  • 550719_5
  • 550719_6
  • 550719_7
  • 550719_8

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142