ภาพกิจกรรมสำนักบริหารการทะเบียน
13 กันยายน 2561
line orange

      นายอำนาจ โพธิ์สอาด ผู้อำนวยการส่วนบัตรประจำตัวประชาชนจัดหน่วยร่วมให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน
      ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในงานสัมมนาทางวิชาการประจำปีของการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
      ของทางราชการ พ.ศ.2540 ประจำปี 2560 “2 ทศวรรษแห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการฯสร้างความ
      โปร่งใสสู่บริการประชารัฐ”ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561

                                             610913

 


Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142