ภาพกิจกรรมสำนักบริหารการทะเบียน
25 ตุลาคม 2561
line orange

      นายวิเชียรชิดชนกนารถ รองอธิบดีกรมการปกครองประชุมหารือร่วมกับส่วนราชการการเรื่องลดสำเนา
      การไม่เรียกสำเนาเอกสาร ที่ทางราชการออกให้ประชาชน(ใช้บัตรประชาชนใบเดียวในการติดต่อราชการ)
      โดยอ้างอิงจากคู้มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
      ทางราชการ พ.ศ.2558 วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561  ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการและเรื่องราว
      ร้องทุกข์ ชั้น 5 อาคารดำรงราชนุภาพ

                                             611025

 


Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142