ภาพกิจกรรมสำนักบริหารการทะเบียน
2 พฤศจิกายน 2561
line orange

      นายวีนัส สีสุข  ผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียนร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานและติดตาม
      การดำเนินการกำหนดสถานะบุคคลในสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไข
      ปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรของเด็กนักเรียนที่มีเลขประจำตัวขึ้นด้วยอักษร(G) ซึ่งมีหน่วยงานราชการ
      เข้าร่วมการประชุม 28 หน่วยงานโดยมี นายวีระกุล อรัณยะนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็น
      ประธานการประชุม เมื่อวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ
      ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม.

                                             611102

 


Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142