ภาพกิจกรรมสำนักบริหารการทะเบียน
7 ธันวาคม 2561
line orange

      นายวิเชียร  ชิดชนกนารถ รองอธิบดีกรมการปกครองและนางสาวภัทรัตน์ หงส์ทอง รองอธิบดีกรมการกงสุล ประชุมหารือ
      ร่วมกันการเตรียมการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และหาแนวทางร่วมกันในการเปิดสิทธิ์ให้ตรวจสอบความถูกต้อง
      ของเอกสาร ซึ่งกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จะเริ่มให้บริการคัดและรับรองข้อมูลรายการทะเบียนบ้านเป็นภาษา
      อังกฤษแก่ประชาชนในวันที่ 1 มกราคม 2562 ซึ่งการจัดเอกสารดังกล่าวนั้นเพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในการนำ
      เอกสารไปใช้ในต่างประเทศโดยเข้าร่วมประชุม ณ ห้องบัวแก้ว สำนักบริหารการทะเบียน อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี   วันที่
      7 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น.

                                   611207

 


Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142