ภาพกิจกรรมสำนักบริหารการทะเบียน
18-19 มกราคม 2561
line orange

       นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง และนางสาวอัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูล
ทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้โปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัว
ประชาชนระหว่างกรมการปกครองกับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่
ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

                                                    610125

 


Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142