ภาพกิจกรรมสำนักบริหารการทะเบียน
20 กุมภาพันธ์ 2561
line orange

        นายชำนาญวิทย์  เตรัตน์  รองอธิบดีกรมการปกครอง และนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา       ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐาน
ข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์   โดยวิธีบริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์    (Counter Service)
และข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้โปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน ระหว่าง กรมการปกครอง
กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561  ณ ห้องประชุม ชั้น 2
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม.


                                                    610220

 


Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142