ภาพกิจกรรมสำนักบริหารการทะเบียน
27 มีนาคม 2561
line orange

        นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง และนางอุษา ผ่องลักษณา รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ โดยวิธีบริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Counter Service) และข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้
โปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน ระหว่าง กรมการปกครองกับกรมธุรกิจพลังงาน เมื่อ
วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 15 อาคารเอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบี ถนนวิภาวดีรังสิต
เขตจตุจักร กทม.


                                                    610327

 


Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142