ภาพกิจกรรมสำนักบริหารการทะเบียน
5 เมษายน 2561
line orange

        นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการเชื่อมโยง
ข้อมูลหลักประกันทางอิเล้กทรอนิกส์ ระหว่าง 6 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมการปกครอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กรมเจ้าท่า กรมการขนส่งทางบก   และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จัดขึ้นโดยสำนักงาน
ก.พ.ร. เพื่อสร้างความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการจดทะเบียนสังหาริมทรัพย์ที่นำมาจดทะเบียนเป็นหลักประกันการ
ชำระหนี้ โดยมี ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง พร้อมนี้มี นายสุชาติ ธานีรัตน์
ผู้อำนวยการส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน และนายวีระชาติ ดาริชาติ ผู้อำนวยการส่วนการทะเบียนทั่วไป
เข้าร่วมในพิธีลงนาม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 501-502 ชั้น 5 อาคารสำนักงาน ก.พ.ร.
ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม.

                                                    610405

 


Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142