ภาพกิจกรรมสำนักบริหารการทะเบียน
3 พฤษภาคม 2561
line orange

               นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบ
               การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ (Citizen feedback)
               และการขอยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (Zero Copy) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
               เศรษฐกิจและสังคม สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และกรมการปกครอง
              โดยมีนายวิเชียร ชิดชนกนารถ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นผู้แทนกรมการปกครองร่วมชี้แจงข้อมูลให้กับ
              ผู้แทนส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล


                                                    610503

 


Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142