ภาพกิจกรรมสำนักบริหารการทะเบียน
7 พฤษภาคม 2561
line orange

               ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ของสำนักบริหารการทะเบียน เข้าร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง
               "ออฟฟิศพิชิตเครียด"  ซึ่งการดำเนินการตามตัวชี้วัด  "ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะหรือ
               เข้าร่วมกิจกรรมด้านเสริมด้านเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม" ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ
               พ.ศ.2561  โดยนายแพทย์สิทธา ลิขิตนุกูล (คุณหมอกอล์ฟ) เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561
              ณ ห้องประชุมบัวหลวง ชั้น10 อาคารกรมการปกครอง (คลอง9) อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี


                                                    610507

 


Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142