ภาพกิจกรรมสำนักบริหารการทะเบียน
20 มิถุนายน 2561
line orange

      นายวิเชียร ชิดชนกนารถ  รองอธิบดีกรมการปกครอง  เป็นประธานในการประชุมร่วม กับ สำนักงาน
      พัฒนารัฐบาลดิจิทัล นางไอรดา เหลืองวิไล  รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลดิจิทัลเข้าร่วมประชุม
      เรื่อง แนวทางการดำเนินงานยกเลิกการร้องขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ/หรือสำเนา
      ทะเบียนบ้านจากประชาชนผู้ขอรับบริการ วันพุทธดี ที่ 20 มิถุนายน  2561  เวลา 13.30 น.
      ณ ห้องประชุมบัวแก้ว สำนักบริหารการทะเบียน อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

                                                    610620

 


Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142