button menu3 1

       
                ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community : AC)หนังสือและเอกสาร

                       bullet yellow   Roadmap for an ASEAN Community 2009-2015 ( 2552 : 12 หน้า)
                           โดย Public Affairs Office The ASEAN Secretariat


                       bullet red   แผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (2553 : 56 หน้า)
                           โดย กรมอาเซียน กระทรวงต่างประเทศ


                       bullet black   แผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ( 2552 : 78 หน้า)       
                           โดย กรมอาเซียน กระทรวงต่างประเทศ


                       bullet green   แผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (2550 : 27 หน้า)
                           โดย กรมอาเซียน กระทรวงต่างประเทศ


                       bullet yellow   ประเทศไทยกับอาเซียน (2554 : 199 หน้า) โดย สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์

                       bullet red  รายงานการศึกษา : โอกาสและผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อกระทรวงมหาดไทย
                           (2555 :78 หน้า) โดย สำนักนโยบายและแผน สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย


                       bullet black  เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาสร้างความตระหนักรู้สู่การเป็นประชาคมอาเซียน (2555 :27 หน้า)
                           โดย กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย


                       bullet green  สู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 (2555 : 2 หน้า) โดย กระทรวงต่างประเทศ

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142