ภาพกิจกรรมศูนย์บริหารการทะเบียนภาค
3 - 9 กรกฎาคม 2564
line orange

      สรุปผลการปฏิบัติงานของศูนย์บริหารการทะเบียนภาคและศูนย์บริหารการทะเบียนภาค สาขาจังหวัด ประจำวันที่ 3 - 9 กรกฎาคม 2564

      1. ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ (Mobile Unit) กรณีผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการ จำนวน 205 ราย

      2. การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติและผู้ติดตาม (เมียนมา ลาว และกัมพูชา)
      รวมจำนวน 270 ราย ประกอบด้วย
            2.1 กรณี ตามมติ ครม. 4 สิงหาคม 2564 จำนวน 5 ราย
            2.2 กรณี ตามมติ ครม. 29 ธันวาคม 2564 จำนวน 265 ราย
            *ระงับการจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติ และออกบัตรประจำตัวฯ ให้แก่แรงงานต่างด้าว ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ตามวิทยุในราชการกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท 0309.8/ว 197 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

  • 001
  • 002
  • 003
  • 004
  • 005
  • 006
  • 007
  • 008
  • 009

 

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหาร กรมการการทะเบียนปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142