หนังสือเวียน/ข่าวประชาสัมพันธ์
ปี2557

line orange


 ประเภท/
เลขที่หนังสือ
                                     
 ลงวันที่  เรื่อง
ด่วนที่สุด
ที่ มท 0309.2/ว28252
20 ธันวาคม 2556 การจัดทำบัตรประชาชนเพื่อเตรียมการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2557
dl
ด่วนที่สุด
ที่ มท 0309.1/ว62
- แผนงานการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เป็นการเลือกตั้งทั่วไปพ.ศ.2557  ในภารกิจของสำนัก
ทะเบียน
(วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557)
dl
ด่วนที่สุด
ที่ มท 0309.1/ว63
24 ธันวาคม 2556 การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการ
เลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2557 
dl
ด่วนที่สุด
ที่ มท 0309.1/ว64
26 ธันวาคม 2556 การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด dl
ด่วนที่สุด
ที่ มท 0309/ว220
6 มกราคม 2557 อนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2557  เพื่อเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าพาหนะให้แก่
ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค
สาขาจังหวัด และสำนักทะเบียนอำเภอ
dl
ด่วนที่สุด
ที่ มท 0309/ว211
6 มกราคม 2557 การอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2557 เพื่อเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการให้แก่ สำนักทะเบียนอำเภอ
dl
ด่วนที่สุด
ที่ มท 0309.1/ว3
9 มกราคม 2557 การรับลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวัน
เลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง
dl
วิทยุ ด่วนที่สุด
ที่ มท 0309.1/ว5
13 มกราคม  2557 เปิดรับคำร้องขอเพิ่มชื่อ - ถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส.10) ระหว่าง    
วันที่ 13 - 23 มกราคม 2557
dl
ด่วนที่สุด
ที่ มท 0309.1/ว6
14 มกราคม 2557 การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส.10) กรณี
บุคคลที่แจ้งการย้ายที่อยู่ก่อนวันเลือกตั้ง
dl
ที่ มท 0309.4/
ว 28634
27 ธันวาคม 2556

โครงการส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศในการให้บริการ
สำนักทะเบียนอำเภอ
dl


1 org2 green3 green4 green5 green6 green  next g

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142