หนังสือเวียน/ข่าวประชาสัมพันธ์
ปี2558

line orange


 ประเภท/
เลขที่หนังสือ
                                     
 ลงวันที่  เรื่อง
ด่วนที่สุด
มท 0309.1/ว1
22 มค. 58           
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในการอำนวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนเกี่ยวกับการใช้สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัว
ประชาชน
dl
มท 0309.1/ ว3 22 มค. 58 การรับแจ้งการเกิดและการจัดทำทะเบียนประวัติ dl
ที่ มท 0309.1/ ว6
30มค.58              
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเรื่องการแต่งตั้งผู้ช่วยนายทะเบียนฯ และการปฏิบัติราชการแทนนายทะเบียนฯ  dl
ด่วนมาก
มท 0309.1/ว 3042
19 กพ. 58
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาเรื่องสัญชาติและสถานะบุคคล dl
ที่ มท 0309.1/ว 3158 20 กพ.58
การได้รับสัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
สัญชาติ พ.ศ.2508 ฯลฯ
dl
ด่วนที่สุด
มท 0309.1/ว 1418
6 มี.ค. 58
การจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา
หลังวันที่
31 มีนาคม 2558
dl
ที่ มท 0309.1/ว 8
5 มี.ค. 58 การจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย dl
ที่ มท 0309.1/ ว9 10 มี.ค. 58
การแจ้งย้ายที่อยุ่ของบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน dl
ด่วนที่สุด
ที่ มท 0309.1/ ว339
25 มี.ค.58

การจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชาหลัง
วันที่ 31 มีนาคม 2558 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มีนาคม
2558
dl
ประกาศ
กรมการปกครอง
1 เม.ย. 58
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเหมาบริการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตามโครงการเร่งรัดการให้สถานะ ตามกฎหมายกับบุคคลที่อพยพ
เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยติดต่อกันเป็นเวลานาน  ตาม
ยุทธศาสตร์  การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล (2)
ประจำปีงบประมาณ 2558
dl


1 org 2 green 3 green 4 green  next g

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142