หนังสือเวียน/ข่าวประชาสัมพันธ์
ปี2559

line orange


 ประเภท/
เลขที่หนังสือ
                                     
 ลงวันที่  เรื่อง

ด่วนมาก ที่ มท0309.1/ว2

28 ม.ค. 59 การตรวจสอบและปรับปรุงรายการบุคคลในฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร dl

ประกาศ
สำนักทะเบียนกลาง

4 ก.พ. 59 ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราช
อาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558
dl
ด่วนที่สุด
ที่มท 0309.1/ว1133
11 ก.พ. 59           
ขยายระยะเวลาการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติ
เมียนมา ลาวและกัมพูชา ในกิจการประมงทะเลและกิจการ
แปรรูปสัตว์น้ำ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์
2559
dl
ที่ มท 0309.5/ว1306 17 ก.พ. 59
ประกาศการรับสมัครข้าราชการเพื่อรับทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาโทตามโครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักบริหาร
การทะเบียน
dl
ที่ มท 0309.5/ว 1878 11 มี.ค. 59
ประกาศรายชื่อข้าราชการสมัครขอรับทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาโท ตามโครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนา
บุคลากร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักบริหาร
การทะเบียน และกำหนดวันสอบสัมภาษณ์                      
dl
ที่ มท 0309.5/ว 2252 24 มี.ค. 59

ประกาศรายชื่อข้าราชการผ่านการสอบสัมภาษณ์ขอรับทุน
การศึกษาระดับปริญญาโท ตามโครงการทุนการศึกษา
เพื่อพัฒนา
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร สำนักบริหารการทะเบียน

dl
วิทยุ
ที่ มท 0309.1/ว8
31 มี.ค. 59 การจัดทำโครงการตรวจสอบและปรับปรุงรายการบุคคล
ในฐานข้อมูลของทะเบียนราษฎร  กลุ่มบุคคลที่มีอายุ
100 ปีขึ้นไป
dl
ด่วนที่สุด
ที่ มท 0309.1/ว11
28 เม.ย. 59 การเตรียมการสนับสนุนการจัดการออกเสียงประชามติร่าง
รัฐธรรมนูญฯ ในภารกิจของสำนักทะเบียน
dl
วิทยุ ด่วนที่สุด
ที่ มท 0309.1/ว 13
13 พ.ค. 59

อ้างถึงหนังสือสำนักทะเบียนกลาง       ด่วนมาก ที่ มท
0309.1/ว2 ลงวันที่ 28 มกราคม 2559เรื่อง การจัดทำ
โครงการตรวจสอบและปรับปรุง
รายการบุคคลในฐานข้อมูล
การทะเบียนราษฎร และวิทยุสื่อสารกรมการปกครอง  ที่
มท0309.0/ว 8
ลงวันที่ 31 มีนาคม 2559  แจ้งขยาย
เวลาการรายงานตัวต่อนายทะเบียนของบุคคลกลุ่มที่มีอายุ
100 ปี
ขึ้นไป และกลุ่มบุคคลที่มีรายการซ้ำซ้อนมากกว่า
1 รายการ โดยกำหนดให้รายงานตัวหรือแจ้งเหตุต่อ
นายทะเบียนในวันที่ 15 พฤษภาคม 2559

dl
ด่วนที่สุด
ที่ มท 0309.1/ว15
27 พ.ค. 59 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติของนายทะเบียนอำเภอและนาย
ทะเบียน
ท้องถิ่นเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ
dl
ที่ มท0309.1/ว18 10 มิ.ย. 59 การตรวจสอบและปรับปรุงรายการบุคคลในฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร dl
ประกาศกรมการปกครอง 13 มิ.ย. 59

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเหมาบริการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตามโครงการเร่งรัด
การให้สถานะตามกฎหมายกับบุคคลที่อพยพ
เข้ามาอาศัยในประเทศไทยติดต่อกันเป็นเวลานาน ตามทธศาสตร์
การ
จัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

dl
1 org 2 green  next g
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142