หนังสือเวียน/ข่าวประชาสัมพันธ์
ปี2560

line orange

ประเภท/
เลขที่หนังสือ
                                     
 ลงวันที่  เรื่อง
ด่วนที่สุด
ที่ มท 0309.1/ว1
16 ม.ค.60 การให้ความช่วยเหลือด้านการทะเบียนราษฎรแก่ผู้ประสบภัยธรรมชาติ dl
ที่ มท 0309.1/ว2
17 ม.ค.60  
การจัดทำทะเบียนผู้หนีภัยการสู้รบในพื้นที่พักพิงชั่วคราว dl
ด่วนที่สุด
ที่ มท 0309.2/ว0227
18 ม.ค.60 
การขยายกำหนดเวลาและยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดทำบัตรประจำตัว
ประชาชนในท้องที่ที่เกิดภัยธรรมชาติ (อุทกภัย) ในท้องที่ 12 จังหวัด
dl
วิทยุ ด่วนที่สุด
ที่ มท0309.1/ว1101
20 ม.ค.60  เตรียมความพร้อมในการจดทะเบียนขยายระยะเวลาอยู่ในราชอาณาจักร
และอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลและ
กิจการแปรรูปสัตว์น้ำ
dl
ด่วนที่สุด
ที่ มท0309.1/ว367
25 ม.ค.60 การจดทะเบียนขยายระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและ
อนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ใน
กิจการประมงทะเล และกิจการแปรรูปสัตว์น้ำที่ใบอนุญาตจะหมดอายุ
ในวันที่ 31 มกราคม 2560 และวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
dl
ด่วนที่สุด
ที่มท0204.2/14558

การแจ้งออกนอกพื้นที่กรณีแรงงานต่างด้าวขอไปทัศนศึกษาหรือ
สันทนาการในท้องที่จังหวัดอื่น 
dl
ด่วนที่สุด
ที่ มท0309.1/ว4
30 ม.ค.60 การขยายระยะเวลาการอยู่ในราชอาณาจักรและอนุญาตทำงานของ
แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมาในกิจการประมง
ทะเลและกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
24 มกราคม 2560
dl
ด่วนที่สุด
ที่มท 0309/ว3993
28 ก.พ.60
การปฏิบัติในการพิจารณาให้สัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)
พ.ศ.2551 และมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 7 ธันวาคม 2559
dl
ด่วนที่สุด
ที่ มท0309.1/ว18
7 เม.ย. 60
การให้บริการงานทะเบียนราษฎรในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ dl
ด่วนที่สุด
ที่ มท 0309.1/ว7619
20 เม.ย.60
โครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของ
คนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร
dl
1 org2 green3 green4 green5 green  next g
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142