หนังสือเวียน/ข่าวประชาสัมพันธ์
ปี2562

line orange

ประเภท/
เลขที่หนังสือ
                                     
 ลงวันที่  เรื่อง
ข่าว กรมการปกครอง กรมการปกครองมอบบริการคัดรับรองเอกสารการทะเบียนฉบับภาษาอังกฤษ dl
มท 0309/ ว 0627 29 ม.ค.62
แนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชชาชนและ
การบริการภาครัฐ (Linkage Center)
dl
มท 0309.2/ ว0452 23 ม.ค.62 การขยายกำหนดเวลาและยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดทำบัตรประจำตัว
ประชาชนในห้องที่นี่เกิดภัยธรรมชาติ (อุทกภัยและวาตภัย) ที่ท้องที่
12 จังหวัด
dl
มท0309.2/ว2768 30 ม.ค.62 แนวทางปฏิบัติกรณีพบบัตรประจำตัวประชาชนที่เจ้าของบัตรทำหาย dl
มท 0309/ว0899 8 ก.พ.62 การแก้ไขพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 dl
มท0309.1/ว85 20 ก.พ.62         โครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของ
คนไทย ที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
dl
มท 0309.3/ว8698 1 เม.ย.62 การจดทะเบียนสมรสระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับบุคคลต่างด้าวที่
เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย
dl
มท0309/ว127 2 เม.ย.62 การจัดจิตอาสาเฉพาะกิจ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก dl
มท 0309.1/ว157 11 เม.ย.62 การให้บริการงานทะเบียนราษฎรในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ dl
มท0309.1/ว164 25 เม.ย.62 ระเบียบสำนักทะเบียนกลางออกตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
       สิ่งที่ส่งมาด้วย  
1.ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 7)
พ.ศ.2562
2.ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนประวัติสำหรับบุคคล
ที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน พ.ศ.2562
3.ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำบัตรประจำตัวคนซ่งไม่มี
สัญชาติไทย พ.ศ.2562
dl
มท0309.1/ว166 29 เม.ย.62 การลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรที่จัดทำใหม่แทนเอกสารเดิม
ที่เกิดจากการแจ้งเท็จ
dl
1 org2 green3 green4 green5 green
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142