หนังสือเวียน/ข่าวประชาสัมพันธ์
ปี2563

line orange

 ประเภท/
 เลขที่หนังสือ
                                     
 
      ลงวันที่                                               
 เรื่อง
ที่ มท 0309.8/ว15 17 ม.ค. 63                  การขอเปลี่ยนกลุ่มผู้มีเชื้อสายไทยของชนกลุ่มน้อย dl
ที่ มท 0309.1/ว28
24 ม.ค. 63               
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอมีสัญชาติไทย ตามมาตรา 19/2 วรรคสอง แห่งพระราชบัติญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 dl
ที่ มท 0309.8/ว40 31 ม.ค. 63 แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาให้สัญชาติไทยแก่ผู้สูงอายุไร้สัญชาติตามระเบียบสำนักทะเบียนกลาง่าด้วยการพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลบนพื้นที่สูง พ.ศ.2543 dl
ที่ มท 0309.8/ว43 31 ม.ค. 63 ระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 dl
ที่ มท 0309.8/ว44 3 ก.พ. 63 การคืนรายการทะเบียนของคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ถูกจำหน่ายรายการในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร dl
ที่ มท 0309.8/ว2976 3 ก.พ. 63 การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมการปกครองด้านสัญชาติและสถานะบุคคล : อำเภอดำรงธรรม (Flagships for DOPA Excellence 2010) dl
ที่ มท 0309.8/ว1080 19 ก.พ. 63 การปรับปรุงแนวทางประกอบการพิจารณาให้สัญชาติไทยแก้ชนกลุ่มน้อย โดยการแปลงสัญชาติตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 dl
ที่ มท 0309.1/ว62 20 ก.พ. 63 การตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนราษฎร dl
ด่วนมาก
ที่ มท 0309.1/ว63
20 ก.พ. 63 โครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 dl
ด่วนที่สุด
ที่ มท 0309.8/ว77
4 มี.ค. 63 เอกสารหลักฐานประกอบการจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 dl
ด่วนที่สุด
ที่ มท 0309.8/ว81

11 มี.ค. 63

ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการแก้ไขปัญหาด้านสัญชาติและการจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน dl 
ที่ มท 0309.1/ว90

17 มี.ค. 63

การลงทะเบียนผู้ปฏิบัติงานทะเบียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ dl

 

1 org 2 green 3 green
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142