หนังสือเวียน/ข่าวประชาสัมพันธ์
ปี2564

line orange

ประเภท/
เลขที่หนังสือ
                                     
   
 ลงวันที่                                                    
 เรื่อง
ด่วนที่สุด
ที่ มท0309.8/ว130
22 เม.ย.64 ระงับการจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติและออกบัตรประจำตัวฯ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ dl

ด่วนที่สุด
ที่ มท0309.1/ว140

28 เม.ย.64 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอคัดรายการทะเบียนราษฎรของบุคคลที่มีรายการบุคคลอยู่ในทะเบียนบ้านกลาง dl 

ด่วนที่สุด
ที่ มท0309.1/ว143

28 เม.ย.64 การดำเนินการเกี่ยวกับการรับแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุที่มิอาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วแต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร กรณีที่มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ dl
ด่วนที่สุด
ที่ มท0309.1/ว149
7 พ.ค.64 การรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร dl
ด่วนที่สุด
ที่ มท0309.2/ว12404
18 พ.ค.64 การรณรงค์จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) dl
ด่วนที่สุด
ที่ มท0309.8/ว181
14 มิ.ย.64 ให้จังหวัดและกรุงเทพมหานครพิจารณาเปิดจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติและออกบัตรประจำตัวฯ ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป dl

 

1 green2 green3 org
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหาร กรมการการทะเบียนปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142