หนังสือเวียน/ข่าวประชาสัมพันธ์
ปี2564

line orange

ประเภท/
เลขที่หนังสือ
                                     
   
     ลงวันที่                                                    
 เรื่อง
ที่ มท0309.10/ว18823 6 ส.ค.64 ประกาศสำนักทะเบียนกลางและประกาศ่กรมการปกครองออกตามความในกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน (2) dl 

 

ที่ มท0309.5/ว19242 11 ส.ค.64 การแจ้งปิดทำการสำนักทะเบียนเป็นการชั่วคราวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
dl

 

ที่ มท0309.6/ว19201 11 ส.ค.64 การแก้ไขปัญหาการธุจริตทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน dl

 

ที่ มท0309.2/ว4762   19 ส.ค.64 การขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิท - 19) (เพิ่มเติม ครั้งที่2) dl 

 

ที่ มท0309.1/ว240 27 ก.ย. 64 การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล dl

 

ที่ มท0309.1/ว241 27 ก.ย. 64 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาคนไทยที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียน dl

 

 

1 green2 green3 green4 org

 

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142