หนังสือเวียน/ข่าวประชาสัมพันธ์
ปี2564

line orange

ประเภท/
เลขที่หนังสือ
                                     
   
     ลงวันที่                                                    
 เรื่อง
ด่วนที่สุด
ที่ มท0309.1/ว270
26 พ.ย. 64 แจ้งแนวทางปฏิบัติในการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วแต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร dl

ด่วนมาก
ที่ มท0309.1/ว271

26 พ.ย. 64 หลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น dl

 

ด่วนที่สุด
ที่ มท0309.8/ว272
26 พ.ย. 64 การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) เพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 dl

 

ด่วนที่สุด
ที่ มท0309.4/ว30542
14 ธ.ค. 64 การให้บริการงานทะเบียนและบัตรฯ ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 dl

 

ด่วนที่สุด
ที่ มท0309.1/ว280
 24 ธ.ค. 64 การแก้ไขระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฏร พ.ศ.2535 dl

 

ด่วนที่สุด
ที่ มท0309.10/ว31784
28 ธ.ค. 64 ประกาศสำนักทะเบียนกลางและประกาศกรมการปกครองออกตามความในกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน dl

 

ที่ มท0309.1/ว283  29 ธ.ค. 64 หลักเกณฑ์การจัดตั้ง ยุบหรือควบรวมสำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น ลงวันที่ 18 กันยายน 2552 ตามหนังสือสำนักทะเบียนกลางที่ มท 0309.1/ว17229 ลงวันที่ 22 กันยายน 2552 เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดตั้ง ยุบหรือควบรวมสำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น dl

 

 

1 green2 green3 green4 green5 green6 org

 

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142