หนังสือเวียน/ข่าวประชาสัมพันธ์
ปี2564

line orange

ประเภท/
เลขที่หนังสือ
                                     
               ลงวันที่                                 เรื่อง
ด่วนที่สุด
ที่ มท 0309.8/ว1
5 ม.ค. 64                  แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร การปรับปรุงข้อมูล การจัดทำทะเบียนประวัติและการออกบัตรประจำตัวให้แก่แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) dl
ด่วนที่สุด
ที่ มท0309.8/ว2
5 ม.ค.64 ตามแนวทางการผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) อยู่ในราชอาณาจักร และทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 29  ธันวาคม 2563 dl
ที่ มท0309.10/ว385 6 ม.ค.64 การดำเนินการเรื่องทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรมและฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือและเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ด้านการทะเบียน บ้ตรประจำตัวประชาชนและสัญชาติ dl
ด่วนที่สุด
ที่ มท0309.10/ว534
8 ม.ค.64 ประกาศสำนักทะเบียนกลางและประกาศกรมการปกครองออกตามความในกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน dl
ด่วนที่สุด
ที่ มท0309.1/ว29
25 ม.ค.64

การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี


dl

ด่วนที่สุด
ที่ มท0309.8/ว18
21 ม.ค.64

ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งการย้ายที่อยู่ของบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน กรณีบุคคลกลุ่มเป้าหมายยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  18  มกราคม  2548

dl
ที่ มท0309.6/ว1821 22 ม.ค.64


เรื่อง ซักซ้อมการรายงานผลการดำเนินการกรณีทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน

dl

ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0309.1/ว34

27 ม.ค.64

การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

dl

ด่วนที่สุด
ที่ มท0309.1/ว36

3 ก.พ. 64

การดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

dl
ด่วนที่สุด
ที่ มท0309.8/ว37
3 ก.พ. 64 ทบทวนแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ และการบริหารจัดการผู้ต้องกัก ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  26  มกราคม  2564 dl

 

1 org2 green
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142