หนังสือเวียน/ข่าวประชาสัมพันธ์
ปี2564

line orange

ประเภท/
เลขที่หนังสือ
                                     
      ลงวันที่                                       เรื่อง
ที่ มท0309.2/ว3124 4 ก.พ. 64 การรณรงค์จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smatr Card) ให้กับเด็กอายุ 7 ปีบริบูรณ์และกลุ่มผู้เปราะบาง
- บัญชีจำนวนเด็กที่เกิดในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกรายสำนักทะเบียน

dl

dl

ที่ มท0309.2/า3798 15 ก.พ.64 การสำรวจและทำลายเอกสารเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนประจำปี  พ.ศ. 2564 dl
 ด่วนที่สุด
ที่ มท 0309.1/ว63
 22 ก.พ.64 การเตรียมการเลือกตีั้งสมาชิกสภาเทศบาลแะนายกเทศมนตรี dl
 ด่วนที่สุด
ที่ มท0309.1/ว67
 23 ก.พ.64 การเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อในบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี dl
 ด่วนที่สุด
ที่ มท0309.8/ว78
 4 มี.ค. 64 ทบทวนแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ และการบริหารจัดการผู้ต้องกัก ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 dl
 ด่วนที่สุด
ที่ มท 0309.1/ว88
 5 มี.ค. 64 แนวทางปฏิบัติในการแจ้งเหตุที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง dl
 ด่วนที่สุด
ที่ มท0309.6/ว1299
 4 มี.ค. 64 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
dl

 ด่วนที่สุด
ที่ มท0309.1/ว98
 22 มี.ค.64

วิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์

dl
 ด่วนที่สุด
ที่ มท0309.1/ว120
 2 เม.ย.64 แจ้งแนวทางปฏิบัติในการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง และมิได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง หรือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วแต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร dl

 ด่วนที่สุด
ที่ มท0309.8/ว9354

 5 เม.ย.64  การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมการปกครองด้านสัญชาติและสถานะบุคคล (Flagships to DOPA New Normal 2021) dl

 ด่วนที่สุด
ที่ มท0309.4/ว8354

 7 เม.ย.64 การให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 dl

 

1 green2 org

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142