ติดต่อหน่วยงาน
line orange

ส่วนการทะเบียนราษฎรphone
ผู้อำนวยการส่วนการทะเบียนราษฎร          0-2791-7311
กลุ่มงานมาตรฐานและระเบียบการทะเบียนราษฎร 0-2791-7324
ฝ่ายวิเคราะห์ระเบียบกฎหมายและกำหนดมาตรฐาน 0-2791-7326
ฝ่ายพัฒนาระเบียบกฎหมาย         0-2791-7326
ฝ่ายติดตามและสนับสนุนการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย  0-2791-7325
กลุ่มงานการทะเบียนราษฎรและสัญชาติไทย    0-2791-7314-6
ฝ่ายอำนวยการงานทะเบียนราษฎร 0-2791-7314-6
ฝ่ายประสานงานทะเบียนราษฎร 0-2791-7314-6
ฝ่ายวิชาการงานทะเบียนราษฎรและสัญชาติไทย 0-2791-7314-6
กลุ่มงานทะเบียนบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย 0-2791-7317-20
ฝ่ายกระบวนการสัญชาติชนกลุ่มน้อย 0-2791-7317-20
ฝ่ายจัดทำทะเบียนประวัติชนกลุ่มน้อย 0-2791-7317-20
ฝ่ายแรงงานต่างด้าว 0-2791-7317-20
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142