เอกสารประกอบการฝึกอบรมด้านทะเบียนของสำนักทะเบียนท้องถิ่น
ปราบปรามทุจริต

line orange

หนังสือเวียนแนวทางปฏิบัติ
แนวทางดำเนินการกรณีทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน มท0309.6/ว323 pdf
แผนผังแสดงกระบวนงานการตรวจสอบข้อร้องเรียน/การทุจริตทางทะเบียนและ
บัตรประจำตัวประชาชน
pdf

กำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน

มท 0309.6/ว675 pdf

การป้องกันการทุจริตทางการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน

มท 0309.6/ว7210 pdf

มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน

mt03096_v11346 pdf
การป้องกันการทุจริตทางการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน มท 0309.6/ว17558 pdf
หนังสือเวียนแนวทางปฏิบัติ ปี2560
การจัดทำทะเบียนผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิง มท0309.1/ว2 pdf
การกำหนดเลขที่บ้านและจัดทำทะเบียนบ้าน มท0309.1/ว12 pdf
การดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการให้บริการงานทะเบียน ณ ศูนย์บริการอำเภอยิ้ม มท0309.4/ว3516 pdf
การปฏิบัติในการพิจารณาให้สัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ
พ.ศ.2508 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 และมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2559
มท0309/ว3993 pdf
แบบคำขอการมีสัญชาติไทย มาตรา 7 ทวิ วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ.2508
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551
pdf
ผัง ม.7 ทวิ ว.2 pdf
g1g2o3g4g5g6g7g8g9g10
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142