เอกสารประกอบการฝึกอบรมด้านทะเบียนของสำนักทะเบียนท้องถิ่น
ปราบปรามทุจริต

line orange

หนังสือเวียนแนวทางปฏิบัติ ปี2561
การให้บริการงานทะเบียนราษฎรในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ มท0309.1/ว126 pdf
การรับแจ้งบัตรประชาชนหาย มท0309.2/ว1160 pdf
การได้สัญชาติไทยโดยการเกิด มท0309/ว1393 pdf

การบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว

มท0309.1/ว49 pdf
การบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว มท0309.1/ว0609 pdf

การให้บริการ ปชช.ในการบริจากอวัยวะ

มท0309.2/ว1898 pdf
แบบบัตรแรงงานต่างด้าว มท0309.1/ว51 pdf
การจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวคนต่างด้าว (แรงงาน) มท0309.1/ว52 pdf
ปมท. เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวการอนุญาตให้เข้ามาอยู่เป็นกรณีพิเศษ มท0309.1/ว56 pdf
ปรับปรุงการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว มท0309.1/ว115 pdf
สรุปการประชุมแก้ไขปัญหาการจดทะเบียนแรงงาน มท0309.1/ว116 pdf
ระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 มท0309.2/ว6444 pdf
มติ ครม. ให้แรงงาน 3 สัญชาติ เดินทางกลับช่่วงสงกรานต์ มท0204.2/ว322 pdf
g1g2g3g4g5o6g7g8g9g10
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142