เอกสารประกอบการฝึกอบรมด้านทะเบียนของสำนักทะเบียนท้องถิ่น
ปราบปรามทุจริต

line orange

หนังสือเวียนแนวทางปฏิบัติ ปี2562
การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง มท0309.1/ว23 pdf
การลงทะเบียนขอให้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง มท0309.1/ว35 pdf
แนวทางการเชื่อมโยงใช้ประโยชน์ข้อมูลจากระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ
(Linkage Center)
มท0309/ว0627 pdf

แนวทางปฏิบัติกรณีพบบัตรประจำตัวประชาชนที่เจ้าของบัตรทำบัตรหาย

มท0309.2/2768 pdf
การดำเนินการตามมาตรการเร่งด่วนชั่วคราว เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมงทะเล
เพิ่มเติมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มกราคม2562
มท0309.1/ว64 pdf

การแก้ไขพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534

มท0309/ว0899 pdf
การคัดสำเนาบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มท0309.1/ว76 pdf
โครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียน
ราษฎรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มท0309.1/ว85 pdf
การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง มท0309.1/ว86 pdf
การลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งสำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้รับคำสั่ง
แต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง หรือให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งภายหลัง
สิ้นสุดระยะเวลาการลงทะเบียน
มท0309.1/ว90 pdf
การเพิ่มชื่อและถอนชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มท0309.1/ว92 pdf
g1g2g3g4g5g6g7o8g9g10
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142