เอกสารประกอบการฝึกอบรมด้านทะเบียนของสำนักทะเบียนท้องถิ่น
ปราบปรามทุจริต

line orange

หนังสือเวียนแนวทางปฏิบัติ ปี2562
ซักซ้อมแนวทางจัดพิมพ์บัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มท0309.1/ว93 pdf
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประเด็น ถาม-ตอบ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. มท0309.1/ว96 pdf
การรับแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มท0309.1/ว97 pdf
การดำเนินการมาตรการเร่งด่วนชั่วคราว เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมงทะเลเพิ่มเติม
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562
มท0309.1/ว99 pdf
แจ้งสรุปผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
ด้านแรงงาน (กนร.) ครั้งที่ 2/2562
มท0309.1/ว6878 pdf
การจดทะเบียนสมรสระหว่างหญิงไทยกับต่างด้าวมีพาสปอร์ต มท0309.3/ว8698 pdf
การจัดจิตอาสาเฉพาะกิจ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก มท0309/ว127 pdf
ระเบียบสำนักทะเบียนกลางฯ 3 ฉบับ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนราษฎร (ฉ.3) 2562 มท0309.1/ว164 pdf
การลงรายการในเอกสารที่จัดทำใหม่แทนเอกสารที่ยกเลิกเพราะแจ้งเท็จ มท0309.1/ว166 pdf
ประกาศ มท. คุณสมบัติอื่นฯ ตามมาตรา 19/2 พ.ร.บ.ทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 มท0309/ว2675 pdf
แนวทางปฏิบัติการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลและสัญชาติ กรณีเด็กและบุคคลไร้รากเหง้า มท 0309/ว11682 pdf
g1g2g3g4g5g6g7g8o9g10
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142