รวมหนังสือเวียนเลือกตั้ง

line orange


เลขหนังสือ           ลงวันที่  เรื่อง
ด่วนที่สุด
มท 0309.1/ว120
2 เม.ย 64 แจ้งแนวทางปฏิบัติในการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง และมิได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง หรือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วแต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร dl
ด่วนที่สุด
มท 0309.1/ว143
28 เม.ย 64 การดำเนินการเกี่ยวกับการรับแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุที่มิอาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วแต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร กรณีที่มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ dl
ด่วนที่สุด
มท 0309.1/ว240
27 ก.ย. 64 การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล dl
ด่วนที่สุด
มท 0309.1/ว248
15 ต.ค. 64 แนวทางปฏิบัติและแผนปฏิบัติงานในการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริการส่วนตำบล dl
ด่วนที่สุด
มท 0309.1/ว251
25 ต.ค. 64 การเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อในบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายก องค์การบริหารส่วนตำบล dl
ด่วนที่สุด
มท 0309.1/ว264
16 พ.ย. 64 แนวทางปฏิบัติในการแจ้งเหตุที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง dl
ด่วนที่สุด
มท 0309.1/
ว270
26 พ.ย. 64 แจ้งแนวทางปฏิบัติในการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ได้ใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วแต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร dl
ด่วนมาก
มท 0309.1/
ว271
26 พ.ย. 64 หลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น dl
1 green2 green3 org
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142