รวมหนังสือเวียนเลือกตั้ง

line orange


เลขหนังสือ           ลงวันที่  เรื่อง
ด่วนที่สุด
มท 0309.1/ว245
28 ต.ค. 63 การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น dl
กค 0402.5/11458 12 มี.ค. 62 ขอทำความตกลงเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการพิมพ์บัญชีรายชื่อในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการออกเสียงประชามติ dl
ด่วนที่สุด
มท 0309.1/ว246
28 ต.ค. 63 การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด dl
ด่วนที่สุด
มท 0309.1/ว247
28 ต.ค. 63 การดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 dl
ด่วนที่สุด
มท 0309.1/ว261
13 พ.ย.63 การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด dl
ด่วนที่สุด
มท 0309.1/ว262
16 พ.ย.63 การเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อในบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง dl
ด่วนที่สุด
มท 0309.1/ว284
30 พ.ย.63 การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด dl
มท 0309.1ว/290 14 ธ.ค.63 แจ้งแนวทางปฏิบัติในการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งเลือกตั้งแล้วแต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร dl
มท 0309.1/ว 304 18 ธ.ค.63 การจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับคำร้องเกี่ยวกับการแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง dl
มท 0309.1/ว29 25 ม.ค.64 การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี dl
มท 0309.1/ว34 27 ม.ค.64 การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี dl
ด่วนที่สุด
มท 0309.1/ว36
3  ก.พ. 64 การดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี dl
ด่วนที่สุด
มท 0309.1/ว63
22 ก.พ.64 การเตรียมการเลือกตีั้งสมาชิกสภาเทศบาลแะนายกเทศมนตรี dl
ด่วนที่สุด
มท 0309.1/ว67
23 ก.พ. 64 การเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อในบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี dl
ด่วนที่สุด
มท 0309.1/ว88
5 มี.ค. 64 แนวทางปฏิบัติในการแจ้งเหตุที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง dl
ด่วนที่สุด
มท 0309.1/ว98
22 มี.ค. 64 วิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์
dl
1 green2 org3 green
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142