ศบท.ภาค , ศบท.ภาคสาขาจังหวัด
หนังสือเวียน / ข่าวประชาสัมพันธ์
line orange

เลขที่หนังสือ เรื่อง
วันที่ลงหนังสือ
มท 0309.1/522 ขอกำหนดประเภทตำแหน่งและรหัสในการปฏิบัติงาน  8 พฤษภาคม 2557
มท 0309.1/423 ตอบข้อหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งเกิดเด็กที่เสียชีวิตแล้ว 22 เมษายน 2552
มท 0309.2/21082 การสะกดชื่อตัวและชื่อสกุลภาษาอังกฤษในหนังสือเดินทางแตกต่างจากในบัตร
ประจำตัวประชาชน (Smart Card
31 ตุลาคม 2549
มท 0309.2/2083 การกำหนดสิทธิในการใช้โปรแกรมการตรวจสอบรายการบุคคลและภาพใบหน้าในระบบ
บัตรประจำตัวประชาชน
30 เมษายน 2553
- โครงการพัฒนาระบบสำนักทะเบียนไร้เอกสาร (Paperless Registration Offices) -
- การพิมพ์บัญชีให้เลขเอกสารเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน (เลขเอกสารไฟดับ) -
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหาร กรมการการทะเบียนปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142