กิจกรรม /  ข่าวประชาสัมพันธ์ ปี 64

line orange

ประเภท/
เลขที่หนังสือ
                                     
   
     ลงวันที่                                                    
 เรื่อง
ด่วนที่สุด
ที่ มท0309.1/ว241
27 ก.ย. 64 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาคนไทยที่มีปัญหาทางสถานะทางทะเบียน dl

 

ด่วนที่สุด
ที่ มท0309.1/ว240
27 ก.ย. 64 การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
dl

 

ที่ มท0309.8/ว26418  1 พ.ย. 64 การออกหนังสือรับรองฐานะการอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยตามมาตรา 7 ทวิ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 dl
ด่วนที่สุด
ที่ มท0309.1/ว263
15 พ.ย. 64 โครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ทุกจังหวัด) dl
ด่วนที่สุด
ที่ มท0309.1/2520
 15 พ.ย. 64 โครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (กทม.) dl
ที่ มท0309.1/ว283  29 ธ.ค. 64  หลักเกณฑ์การจัดตั้ง ยุบหรือควบรวมสำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น ลงวันที่ 18 กันยายน 2552 ตามหนังสือสำนักทะเบียนกลางที่ มท 0309.1/ว17229 ลงวันที่ 22 กันยายน 2552 เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดตั้ง ยุบหรือควบรวมสำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น dl

bullet pink bหนังสือเวียน/ข่าวประชาสัมพันธ์ปี 56
bullet pink bหนังสือเวียน/ข่าวประชาสัมพันธ์ปี 57
bullet pink bหนังสือเวียน/ข่าวประชาสัมพันธ์ปี 58
bullet pink bหนังสือเวียน/ข่าวประชาสัมพันธ์ปี 61
bullet pink bโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยนายทะเบียน ด้านสถานะบุคคล

 

 

 

 


Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142