กิจกรรม /  ข่าวประชาสัมพันธ์ ปี57
line orange

 ประเภท/
เลขที่หนังสือ
 ลงวันที่  เรื่อง
ด่วนที่สุด
ที่ มท 0309.1/ว21
12 มีนาคม 2557 การใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภานอกเขตจังหวัดและ
ในเขตเลือกตั้ง
dl
ด่วนที่สุด
ที่ มท 0309.1/ว18
11 มีนาคม 2557 การปรับปรุงจำนวนสถานที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด dl
ด่วนที่สุด
ที่ มท.0309.1/ว19
11 มีนาคม 2557 เรื่อง ขอส่งรหัสเขตเลือกตั้ง (รายจังหวัด) และแผนงานการลง
คะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด
dl
ด่วนที่สุด
ที่ มท 0309.1/ว15
28 กุมภาพันธ์ 2557 การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับ
เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
dl
ด่วนที่สุด
ที่ มท 0309.1/ว13
26 กุมภาพันธ์ 2557 การดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(ไม่ต้องแจ้งเหตุความจำเป็น ฯ)
dl
ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0309.1/ว9
12 กุมภาพันธ์ 2557 การเตรรียมการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นการเลือกตั้งทั่วไป
พ.ศ.2557
dl
ด่วนที่สุด
ที่ มท0309.1/ว8
24 มกราคม 2557 การใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกเขต
จังหวัดและในเขตเลือกตั้ง
dl
ด่วนที่สุด
ที่มท0309.1/ว7
22 มกราคม 2557 เรื่อง การรับแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎร
dl
ด่วนที่สุด
ที่ มท 0309.0/ว6
14 มกราคม 2557            การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส.10) กรณีบุคคล
ที่แจ้งการย้ายที่อยู่ก่อนวันเลือกตั้ง
dl
ด่วนที่สุด
ที่ มท 0309.0/ว5
13 มกราคม 2557 เปิดรับคำร้องขอเพิ่มชื่อ - ถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส.10)    ระหว่างวันที่ 13 - 23
มกราคม 2557
dl
ด่วนที่สุด
ที่ มท 0309.1/ว3
9 มกราคม 2557 การรับลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวัน
เลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง
dl
bullet pink bหนังสือเวียน/ข่าวประชาสัมพันธ์ปี 56
bullet pink bโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยนายทะเบียน ด้านสถานะบุคคล

                                               

                       

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหาร กรมการการทะเบียนปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142