กิจกรรม /  ข่าวประชาสัมพันธ์ ปี56
line orange


 ประเภท/
เลขที่หนังสือ
 ลงวันที่  เรื่อง
ด่วนที่สุด
ที่ มท 0309.1/ว60
17 ธันวาคม 2556 การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้วทั่วไป
พ.ศ.2557
dl
ด่วนที่สุด
ที่ มท 0309.1/ว18467
13 สิงหาคม 2556 การสำรวจกลุ่มเป้าหมายเพื่อตรวจพิสุจน์สารพันธุกรรม (DNA)
สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ   จำนวน 1 ชุด
                  2. รายละเอียดสถานที่ตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม
                     (DNA) จำนวน 1 ฉบับ
dl
บันทึกข้อความ
ที่ มท.0309.1/ว11
2 สิงหาคม 2556 กฏกระทรวงการแก้ไขเพิ่มเติม ลบ หรือทำให้ทันสมัยซึ่งข้อมูล
ทะเบียนประวัติราษฎร และการอุทธรณ์ พ.ศ.2556
dl
เวียนให้ทราบ
ที่ มท 0309.1/ว17229
22 กันยายน 2552 เรื่องหลักเกณฑ์การจัดตั้ง ยุบหรือควบรวมสำนักทะเบียนอำเภอ
หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น
dl
ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0309.1/173
27 กุมภาพันธ์ 2556 ระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎรด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 5)
dl
ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0309.1/ว5
11 มกราคม 2556 การรับแจ้งการเกิดกรณีผู้แจ้งมีหลักฐานหนังสือรับรองการเกิด
ท.ร.1/1 ที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
 
dl
ด่วนที่สุด
ที่ มท0309.1/ว17354
25 กรกฎาคม 2555 กฏกระทรวงการพิสูจน์และการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น
พ.ศ.2555 และประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่องคำขอพิสูจน์
ความเป็นคนไทยพลัดถิ่นใบรับ และหนังสือรับรองความเป็นคน
ไทยพลัดถิ่น (สทร.) 
dl

bullet pink bหนังสือเวียน/ข่าวประชาสัมพันธ์ปี 57    
bullet pink bโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยนายทะเบียน ด้านสถานะบุคคล

                                    

                       

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหาร กรมการการทะเบียนปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142