สำนักบริหารการทะเบียน / การให้บริการ / MOU
line orange

การขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ของกรมการปกครอง  Download    icon new 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2791-7412

หน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูลกับ กรมการปกครอง
   
 ลำดับที่ ชื่อส่วนราชการและหน่วยงาน  วันที่ลงนาม/วันที่อนุญาต
  กรมการปกครอง (หน่วยงานแม่ข่าย)     
       
1
กองทัพบก
      หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (ชื่อเดิม กรมการกำลังสำรองทหารบก)
      - กรมสารบรรณทหารบก
      - ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก
      - หน่วยข่าวกรองทางทหาร

16 ธันวาคม 2540
12 พฤษภาคม 2551
21 กันยายน 2554
12 ธันวาคม 2562
2 กรมสรรพากร(สำนักตรวจสอบภาษี/สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ) 9 มกราคม 2541
3 สำนักงานประกันสังคม (กองทะเบียนและประมวลผล) 9 มกราคม 2541
4 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ชื่อเดิม กรมตำรวจ) 10 มีนาคม 2541
5

กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 
(ชื่อเดิม กรมการสนเทศทหาร กองบัญชาการทหารสููงสุด)
10 มีนาคม 2541
6 กรมโยธาธิการและผังเมือง (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) (ชื่อเดิม กรมการผังเมือง) 10 มีนาคม 2541
7 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 19 พฤษภาคม 2541
8 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 19 พฤษภาคม 2541
9 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) กระทรวงยุติธรรม 19 พฤษภาคม 2541
10 กรมบังคับคดี (สำนักงานเลขานุการกรม) 21 กรกฎาคม 2541
11 กรมคุมประพฤติ (กองวิชาการและแผนงาน) 21 กรกฎาคม 2541
12 โรงพยาบาลวชิรพยาบาล 15 กันยายน 2541
13 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 22 กันยายน 2541
14 สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 22 กันยายน 2541
15 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 19 มกราคม 2542
16 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 19 มกราคม 2542
17 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 16 มีนาคม 2542
18 สำนักงานเลขานุการศาลแพ่ง 16 มีนาคม 2542
19 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 13 กรกฎาคม 2542

20

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
คณะแพทยศาสตร์)
20 กรกฎาคม 2542

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เพิ่มเติมภารกิจการใช้ประโยชน์ข้อมูล) 11 มกราคม 2562
21 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) 3 สิงหาคม 2542
22 กองทัพอากาศ  
        - กรมกำลังพลทหารอากาศ
      - กรมสวัสดิการทหารอากาศ
      - สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
28 ธันวาคม 2542
28 ตุลาคม 2562
14 ธันวาคม 2563
23 กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง 28 ธันวาคม 2542
24 ธนาคารแห่งประเทศไทย 17 กุมภาพันธ์ 2543
25 โรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  (7 แห่ง) 23 กุมภาพันธ์ 2543
        - โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
      - โรงพยาบาลราชวิถี
      - โรงพยาบาลศิริราช
      - โรงพยาบาลตำรวจ
      - โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
      - โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
      - โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
   
26

จังหวัดชลบุรี อำเภอศรีราชา เทศบาลเมืองศรีราชา
และองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ (GIS)
4 พฤษภาคม 2543
27 นาคารอาคารสงเคราะห์ 7 กรกฎาคม 2543
28 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 17 สิงหาคม 2543
29 สำนักงานเทศบาลตำบลแหลมฉบัง (GIS) 31 มกราคม 2544
30 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ชื่อเดิม ทบวงมหาวิทยาลัย) 27 กุมภาพันธ์ 2544
   
o1g2g3g4g5g6g7g8g9    
   
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142