สำนักบริหารการทะเบียน / การให้บริการ / MOU
line orange

หน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูลกับ กรมการปกครอง
   
 ลำดับที่ ชื่อส่วนราชการและหน่วยงาน  วันที่ลงนาม/วันที่อนุญาต
89 สภากาชาดไทย 14 มกราคม 2553
(เพิ่มเติมวิธีการใช้ประโยชน์ข้อมูล) 11 ตุลาคม 2560
90 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 19 กุมภาพันธ์ 2553
91 บริษัท ขนส่ง จำกัด 23 มีนาคม 2553
92 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 22 มิถุนายน 2553
(เพิ่มเติมวิธีการใช้ประโยชน์ข้อมูล) 27 พฤษภาคม 2562
93 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
กรมเสมียนตรา 31 สิงหาคม 2553
- กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 31 มกราคม 2562 
(สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม)
- สำนักนโยบายและแผนกลาโหม (ศูนย์บัญชาการกระทรวงกลาโหม 19 ตุลาคม 2563
(ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงกลาโหม))
94 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์) 8 กันยายน 2553
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (เพิ่มเติมภารกิจการใช้ประโยชน์ข้อมูล) 4 มิถุนายน 2563
95 สภาการพยาบาล 12 พฤศจิกายน 2553
96 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ศอ.บต.) 26 พฤศจิกายน 2553
97 กรมการแพทย์ 21 เมษายน 2554
98 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 12 กรกฎาคม 2554
99 เมืองพัทยา 10 กุมภาพันธ์ 2555
100 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 14 กุมภาพันธ์ 2555
101 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) 15 มิถุนายน 2555
(ชื่อเดิม สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)) (สรอ.)
102 กองทุนการออมแห่งชาติ 19 กรกฎาคม 2555
103 การประปาส่วนภูมิภาค 10 สิงหาคม 2555
104 กรมธนารักษ์ 28 สิงหาคม 2555
(เพิ่มเติมวิธีการใช้ประโยชน์ข้อมูล) 14 มกราคม 2562
105 กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 11 กรกฎาคม 2556
106 สภาวิศวกร  5 สิงหาคม 2556
107 กรมปศุสัตว์  10 กันยายน 2556
108 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 26 กันยายน 2556
109 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 12 ธันวาคม 2556
(เพิ่มเติมวิธีการใช้ประโยชน์ข้อมูล) 13 สิงหาคม 2563 
110 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์) 25 มีนาคม 2557
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เพิ่มเติมภารกิจการใช้ประโยชน์ข้อมูล) 25 เมษายน 2562 
111 สำนักงานอัยการสูงสุด 28 เมษายน 2557
(เพิ่มเติมวิธีการใช้ประโยชน์ข้อมูล) 19 ธันวาคม 2557
112 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 31 กรกฎาคม 2557
113 กรมป่าไม้ 7 สิงหาคม 2557
114 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (จังหวัดลำปาง) 1 กันยายน 2557
115 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ชื่อเดิม มหาวิทยาลียราชภัฎสวนดุสิต) 17 กันยายน 2557
116 กรมการท่องเที่ยว 3 เมษายน 2558
(เพิ่มเติมวิธีการใช้ประโยชน์ข้อมูล) 26 กันยายน 2559
117


สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)
(โทรศัพท์เคลื่อนที่)
27 พฤษภาคม 2558

(เพิ่มเติมภารกิจการใช้ประโยชน์ข้อมูล) (ดิจิตอลทีวี (คูปองฯ)) 14 มีนาคม 2560
(เพิ่มเติมภารกิจการใช้ประโยชน์ข้อมูล) (กิจการกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) 14 มีนาคม 2560
    g1g2g3o4g5g6g7g8g9
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142