ประชาสัมพันธ์
ประวัติสำนักบริหารการทะเบียน
line orange

01

       สำนักงานเดิม
          สถานที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักบริหารการทะเบียน  เดิมเคยเป็นวังสถานที่ประทับของกรมหมื่นไชยาศรี สุริโยภาส
พระราชโอรสองค์ที่ 46 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  และเป็นองค์ที่ 3 ในเจ้าจอมมารดาโหมด รัชกาลที่ 5
ได้พระราชทานให้ที่ริมถนนลูกหลวงตอนต่อถนนนครสวรรค์ฝั่งใต้และกรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส ได้เสด็จประทับที่วังนี้ตลอด
พระชนมายุ
h 1 h 2

         ตามหลักฐานรายงานกรรมสิทธิที่ดิน (ท.ด.1) ระวาง 1น-1อ. 10-11 เลขที่ดิน 6 ตำบลดุสิต หน้า 48 อำเภอดุสิต
โฉนดหมายเลขที่ 3016 เล่มที่ 31 หน้า 16 จังหวัดพระนคร     มีจำนวนที่ดิน 14 ไร่ 2 งาน 78 ตารางวา ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิเดิม
สำนักพระราชวัง (สำนักงานพระคลังข้างที่)   ผู้จัดการมรดกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส ต่อมาได้แบ่งขาย
บางส่วนให้แก่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ต่อ

        ในปี พ.ศ.2505 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน    และได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ
ในกรมการปกครองใหม่  โดยเพิ่มหน่วยงานขึ้นมารองรับกับพระราชบัญญัติฉบับบนี้คือ สำนักงานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน
หรือกองบัตรประจำตัวประชาชนหรือส่วนบัตรประจำตัวประชาชน   ในปัจจุบันเนื่องจากกรมการปกครองมีอาคารไม่เพียงพอจึงขอ
เสนออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีซื้ออาคารตึกสี่ชั้นของธนาคารมณฑล ตั้งอยู่ที่ถนนนครสวรรค์หน้าสนามม้านางเลิ้งมีเนื้อที่ 5 ไร่ 3 งาน
44 ตารางวา ราคารวมทั้งที่เป็นเงินทั้งสิ้น 5 ล้านบาท      คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2506   มีมติ
อนุมัติซื้อที่ดินวังกรมหมื่นไชยาโฉนดที่ดิน 3154 และ 3232 โดยในปีงบประมาณ 2507 ชำระ 3 ล้านบาทส่วนอีก 2 ล้านบาท
ให้ตั้ง
งบประมาณในปีถัดไป
h 3 h 4

        เมื่อคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้มีการซื้อตึกสี่ชั้น รวมตลอดทั้งที่ดินบริเวณวังไชยานี้   กรมการปกครองจึงได้ติดต่อขอซื้อที่
บริเวณวังไชยา จากธนาคารมณฑล (ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน ในปัจจุบัน) ตั้งอยู่ที่ ถนนนครสวรรค์ หน้าสนามม้านางเลิ้ง
คณะกรรมการบริหารมณฑล จำกัด    ได้มีการประชุมครั้งที่ 71/2501   เมื่อวันพุธที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2506 ห้องประชุมธนาคาร
มณฑล จำกัดโดยหลวงอรรถไกวัลวทีเป็นประธานกรรมการ มีมติอนุมัติให้ธนาคารฯ จัดการโอนขายที่ดินโฉนดหมายเลข 3154
และ 3232 ตำบลดุสิต อำเภอดุสิต (นางเลิ้ง) จังหวัดพระนคร (ในขณะนั้น) ให้แก่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

        เมื่อธนาคารมณฑลตกลงขายให้กับรัฐบาลแล้ว    กระทรวงการคลังในฐานะผู้แทนของรัฐบาลจะต้องเป็นผู้ถือกรรมสิทธิที่ดิน
และ สิ่งปลูกสร้างตามระเบียบกระทรวงการคลังที่ 8782/2485 ลงวันที่ 21 ก.พ. 2485 ข้อ 19 แต่กระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นว่า
เพื่อให้การโอนกรรมสิทธิที่ดินเป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็ว จึงมีหนังสือกระทรวงการคลังให้มอบอำนาจให้กรมการปกครองเป็นผู้
รับโอนกระทรวง การคลังได้มีหนังสือตอบไม่ขัดข้อง กรมการปกครองจึงได้เป็นผู้รับโอนและเป็นผู้ถือกรรมสิทธิในที่ดิน แห่งนี้
h 5

         นับแต่นั้นเป็นต้นมา กรมการปกครองก็ได้ใช้ประโยชน์จาก        พื้นที่แห่งนี้เป็นที่ตั้งหน่วยราชการต่างๆ ของกรมการปกครอง ณ
ขณะนั้น มี 5 กอง 2 งาน กับ 1 หมวดดังนี้       

             bullet add 1 กองทะเบียน                           bullet add 1 สำนักงานกลางทะเบียนราษฎร
             bullet add 1 กองบัตรประจำตัวประชาชน        bullet add 1 งานศูนย์จัดเก็บเอกสารและไมโครฟิล์ม กองวิชาการ
             bullet add 1 กองประสานราชการ                 bullet add 1 งานเครื่องเขียนและแบบพิมพ์ กองคลัง
             bullet add 1 กองป้องกันฝ่ายพลเรือน            bullet add 1 หมวดสมุดประวัติ กองอัตรกำลังและส่งเสริมสมรรถภาพ

         ซึ่งมีอยู่ 3 กองที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
คือ
กองการทะเบียน กองบัตรประจำตัวประชาชน สำนักงานกลางทะเบียนราษฎร

         ต่อมาเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2536 ได้จัดตั้ง สำนักบริหารการทะเบียน (สน.บท.) ขึ้น โดยอยู่ในราชการบริหารส่วนกลาง ซึ่ง
กำหนดให้มี
อำนาจหน้าที่ ดำเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับการทะเบียน 15 ประเภท ดังต่อไปนี้

                 bullet add 1 ทะเบียนราษฎร                         bullet add 1 ทะเบียนอาวุธปืน         bullet add 1 ทะเบียนมัสยิดอิสลาม
                 bullet add 1 ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน    bullet add 1 ทะเบียนสัตว์พาหนะ     bullet add 1 ทะเบียนเกาะ
                 bullet add 1 ทะเบียนครอบครัว                     bullet add 1 ทะเบียนนิติกรรม         bullet add 1 ทะเบียนสมาคม
                 bullet add 1 ทะเบียนพินัยกรรม                    bullet add 1 ทะเบียนมูลนิธิ             bullet add 1 ทะเบียนสุสาน และฌาปนสถาน
                 bullet add 1 ทะเบียนชื่อบุคคล                     bullet add 1 ทะเบียนศาลเจ้า           bullet add 1 ทะเบียนการขายทอดตลาดและค้าของเก่า

        สำนักบริหารการทะเบียน  เป็นการรวมเอากองที่มีลักษณะงานที่สัมพันธ์กัน ได้แก่ กองการทะเบียน  กองบัตรประจำตัว
ประชาชน
และ สำนักงานกลางทะเบียนราษฎร เข้าด้วยกัน และกรมการปกครองได้กำหนดแนวทางการบริหารราชการ และจัด
โครงสร้างการ
แบ่งงาน ภายในสำนักบริหารการทะเบียน ตามคำสั่งกรมการปกครองที่ 15/2537 ลว.6 ม.ค. 2537  ข้อ3 กำหนด
ให้มีผู้อำนวยการสำนัก
บริหารการทะเบียน   เป็นผู้รับผิดชอบการปฏิบัติราชการและบังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างภายใน
สำนักบริหารการทะเบียนโดย
แบ่งงานออกเป็น 1 ฝ่าย 4 ส่วน และ 1 ศูนย์ ดังนี้

               1. ฝ่ายบริหารทั่วไป (ฝ.บห.)            4. ส่วนบัตรประจำตัวประชาชน (สบป.)
               2. ส่วนการทะเบียนราษฎร (สทร.)     5. ส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร (สสท.)
               3. ส่วนการทะเบียนทั่วไป (สทท.)      6. ศูนย์ประมวลผลการทะเบียน (ศปท.)

        ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่5)  พ.ศ.2545 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง
กรม พ.ศ.
2545 ได้มีผลบังคับใช้ กรมการปกครองมีคำสั่งกรมการปกครองที่ 839/2545 เรื่องการจัดโครงสร้างส่วนราชการและ
การแบ่งงาน
ภายใน ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2545    โดยมีผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียนเป็นผู้
รับผิดชอบการปฏิบัติ
ราชการและบังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างภายในสำนักและให้มีการจัดโครงสร้างการแบ่งงานภายใน
ออกเป็น 1 ฝ่าย 5 ส่วน 9 ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค ดังนี้

              1. ฝ่ายบริหารทั่วไป                          2. ส่วนการทะเบียนราษฎร
              3. ส่วนบัตรประจำตัวประชาชน            4. ส่วนการทะเบียนทั่วไป
              5. ส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร     6. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน
              7. ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค แบ่งออกเป็น 9 ศูนย์ภาค ดังนี้     

       bullet earthศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 1 (กรุงเทพฯ)              bullet earthศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 6 (จังหวัดพิษณุโลก)
       bullet earthศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 2 (จังหวัดชลบุรี)          bullet earthศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 7 (จังหวัดนครปฐม)
       bullet earthศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 3 (จังหวัดนครราชสีมา) bullet earthศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 8 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)
       bullet earthศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 (จังหวัดอุดรธานี)       bullet earthศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 9 (จังหวัดสงขลา)
       bullet earthศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 5 (จังหวัดเชียงใหม่)

           snbtปัจจุบัน สำนักบริหารการทะเบียน ได้ย้ายมาอยู่ที่
          59 หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี  ตั้งแต่
วันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2546Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142