ประวัติผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียน
line orange


0suchart

ชื่อ – สกุล
นายสุชาติ ธานีรัตน์
ตำแหน่งปัจจุบัน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
วุฒิการศึกษา

มัธยมปลาย : โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช
ปริญญาตรี : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท : เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การตำรงตำแหน่งที่ผ่านมา

ปลัดอำเภอ บางสะพานน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ สพท. สน.บท.
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ สพท. สน.บท.
ผู้อำนวยการส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารงานทะเบียนCopyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142