ประวัติผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียน
line orange


0santi New

ชื่อ – สกุล
นายสันติ รังษิรุจิ
ตำแหน่งปัจจุบัน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
วุฒิการศึกษา

ระดับปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระดับปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคมสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติการศึกษา อบรม


หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 64
หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 74
หลักสูตรสถาบันพระปกเกล้า (ปปร.) รุ่นที่ 22
การตำรงตำแหน่งที่ผ่านมา

เลขานุการกรมการปกครอง
นายอำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส
นายอำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความมั่นคงภายใน กรมการปกครองCopyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142