ประวัติผู้อำนวยการส่วนการทะเบียนราษฎร
line orange


ผอ.สทร.
นางสาวอภิญญา อุ่นเรือน
ผู้อำนวยการส่วนการทะเบียนราษฎร


birthday
10 ธันวาคม 2503
edu

- ศิลปศาสตร์บัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

address
26 หมู่ที่ 11 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา
history work
folder

- ผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ พ.ศ. 2532
- ปลัดอำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2534
- เจ้าพนักงานปกครอง ส่วนการทะเบียนราษฎร สำนักบริหารการทะเบียน พ.ศ. 2535 – 2542
- นักทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง พ.ศ. 2543 – 2546
- เจ้าพนักงานปกครอง ส่วนการทะเบียนราษฎร สำนักบริหารการทะเบียน พ.ศ. 2547 – 2559
- ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา พ.ศ. 2560
- ช่วยราชการส่วนการทะเบียนราษฎร สำนักบริหารการทะเบียน พ.ศ. 2560 – 2563

present

ผู้อำนวยการส่วนการทะเบียนราษฎร

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142