โครงสร้างส่วนบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ
(Central Government Database Integration Division)

line orange


  chalaw   
นายชลอ อินทพันธุ์
 ผู้อำนวยการส่วนบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ

                          มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การควบคุม กำกับ ดูแล การวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบซอฟต์แวร์ ระบบสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล และระบบฐานข้อมูลกลาง การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลของส่วนราชการ
การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลทะเบียนกลาง กรมการปกครอง การใช้ประโยชน์จากบัตรประจำตัวประชาชน การขับเคลื่อนการบูรณาการ
ฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage Center) ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบาย ของรัฐบาล ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลการดำเนินการและให้คำปรึกษา สนับสนุนหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ศึกษา ค้นคว้า วิจัย แนวโน้มด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ
เพื่อสนับสนุนแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูล ประชาชนและการบริการภาครัฐ เป็นศูนย์กลางประสานงาน และศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูล
การดำเนินการ บูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการของหน่วยงานภาครัฐ เป็นศูนย์ฝึกอบรมการแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินการ
เกี่ยวกับระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร พ.ศ. 2561 การจัดประชุมคณะกรรมการ
บูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ และคณะอนุกรรมการ ที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการตามที่ประชาชนร้องขอตรวจสอบกรณี
หน่วยงานของรัฐเข้าไปตรวจสอบรายการบุคคล หรือมีการนำรายการบุคคลไปเผยแพร่ทำให้ได้รับความเสียหายและแจ้งผู้ร้องทราบ
เป็นหนังสือและงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

 
                                             โครงสร้างประกอบไปด้วย

                                                           plus green  กลุ่มงานวิชาการและระบบฐานข้อมูล
                                                           plus green  กลุ่มอำนวยการบูรณาการภาครัฐ

 

 

 


                                               

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142