โครงสร้างส่วนนิติการงานทะเบียน
(Legal Affairs Registration Division)

line orange


noimg 
นายธีรภัทร มีอารีย์
ผู้อำนวยการส่วนนิติการงานทะเบียน

 

                    มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกลั่นกรอง ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนากฎหมายและระเบียบ รวมทั้งการพิจารณายกร่างและแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมาย ระเบียบ และให้คำปรึกษา วินิจฉัยและตีความ ข้อกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักบริหารการทะเบียน ได้แก่
กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร บัตรประจำตัวประชาชน การจดทะเบียนครอบครัว ชื่อบุคคล สัตว์พาหนะ พินัยกรรม สัญชาติ และ   
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานสถานะบุคคล รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนบัตร
ประจำตัวประชาชนและสัญชาติ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักบริหารการทะเบียน วิเคราะห์ ติดตาม สอบสวนข้อเท็จจริง ตลอดจน
เสนอแนะแนวทางแก้ไข ประสานงาน เร่งรัดติดตามผลการดำเนินงาน และแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องทราบ และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

                                                  โครงสร้างประกอบไปด้วย

                                                           plus green  กลุ่มงานนิติการงานทะเบียน
                                                           plus green  กลุ่มงานอำนวยความเป็นธรรมด้านการทะเบียนและบัตร
                                               

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142