โครงสร้างสำนักงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารงานทะเบียน
line orange


noimg

-ว่าง-
 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารงานทะเบียน

ตำแหน่ง  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารงานทะเบียน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ) สังกัดสำนักงานผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านการบริหารงานทะเบียน  สำนักบริหารการทะเบียน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
            ศึกษาปัญหาด้านงานทะเบียนเพื่อเสนอแนะ  และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการวางนโยบาย  การวางยุทธศาสตร์
มาตรการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารงานทะเบียน  การปรับปรุงพัฒนาทะเบียนกฎหมายด้านการทะเบียน  จัดทำ
เอกสารทางวิชาการ คู่มือ  หลักเกณฑ์  มาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติงานทะเบียน  เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการ
ทะเบียนส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานศูนย์บริหารการทะเบียนภาค /ศูนย์บริหารการทะเบียนภาคสาขาจังหวัด 
และสำนักทะเบียนในส่วนภูมิภาค รวมทั้งจัดทำโครงการศึกษาวิจัยและประเมินผลเพื่อให้ภารกิจด้านการทะเบียนของ ปค.
ในฐานะสำนักทะเบียนกลางของประเทศ  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงสร้างประกอบไปด้วย
          งานธุรการ งานวิจัยและพัฒนา            
          งานธุรการ งานธุรการ

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142