โครงสร้างส่วนบัตรประจำตัวประชาชน
line orange


prachern2

นายประเชิญ สมองดี
ผู้อำนวยการส่วนบัตรประจำตัวประชาชน

                         มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานออกบัตรประจำตัวประชาชน การกำกับดูแล ควบคุมตรวจสอบ
ให้คำปรึกษาแนะนำและสนับสนุนการปฏิบัติงานบัตรประจำตัวประชาชน ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งและ
แนวทางที่กำหนด และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
                     
                        โครงสร้างประกอบไปด้วย

                            plus green กลุ่มงานมาตรฐานและระเบียบบัตรประจำตัวประชาชน
                
                            plus green กลุ่มงานหลักฐานการทำบัตร
                              
                            plus green กลุ่มงานบริหารการจัดทำบัตร
                 


  

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหาร กรมการการทะเบียนปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142