โครงสร้างส่วนบัตรประจำตัวประชาชน
line orange


prachern2
นายประเชิญ สมองดี
ผู้อำนวยการส่วนบัตรประจำตัวประชาชน

                         มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานออกบัตรประจำตัวประชาชน การกำกับดูแล ควบคุมตรวจสอบ
ให้คำปรึกษาแนะนำและสนับสนุนการปฏิบัติงานบัตรประจำตัวประชาชน ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งและ
แนวทางที่กำหนด และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
                     
                        โครงสร้างประกอบไปด้วย

                            plus green กลุ่มงานมาตรฐานและระเบียบบัตรประจำตัวประชาชน
                
                            plus green กลุ่มงานหลักฐานการทำบัตร
                              
                            plus green กลุ่มงานบริหารการจัดทำบัตร
                 


  

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142