โครงสร้างส่วนป้องกันและปราบปรามการทุจริตการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
line orange


spt-aekanun
นายเอกอนันต์ ศรีอินทร์
ผู้อำนวยการส่วนป้องกันและปราบปรามการทุจริตการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน

                 มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาการกระทำทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ลักษณะ
และวิธีการกระทำทุจริต เครือข่ายของกลุ่มผู้กระทำทุจริตที่เกี่ยวข้องกับทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน กำหนดแนวทางปฏิบัติและ
วิธีการตรวจสอบการทุจริตในการปฏิบัติงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ของสำนักทะเบียน โดยบูรณาการกฎหมายและระเบียบ
ปฏิบัติกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาระบบ การเฝ้าระวังพฤติการณ์ต้องสงสัยที่มักเกิดการทุจริตทางทะเบียนโดยการประมวลผลจาก
ฐานข้อมูลการทะเบียนและบัตรมาใช้ประกอบการตรวจติดตามป้องกันการกระทำทุจริตทางทะเบียนให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
การกำหนดมาตรการป้องกันปราบปรามการกระทำทุจริตและการแก้ไข (เยียวยา) ปัญหาทางทะเบียนและบัตรฯ การตรวจสอบข้อเท็จจริง
กรณีทุจริตทางทะเบียนที่มีความยุ่งยากซับซ้อนหรือขบวนการซึ่งมีเป็นจำนวนมาก หรือสำคัญเร่งด่วนที่มีข้อร้องเรียน/เสนอข่าวทางสื่อต่างๆ
ให้ยุติโดยเร็ว การควบคุมและกำกับดูแลการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการดำเนินการแก้ไขปัญหากรณีทุจริตทางทะเบียนของจังหวัด/กรุงเทพมหานคร และสำนักทะเบียนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) กำหนด และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 


                       โครงสร้างประกอบไปด้วย

                                plus green  กลุ่มงานพัฒนาระบบป้องกันและปราบปรามการทุจริตการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
                                plus green  กลุ่มงานตรวจสอบทุจริตการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน

 

 

 

         
                           

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142