โครงสร้างกลุ่มงานบริหารทั่วไป
line orange


noimage

-ว่าง-
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

              มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป การอัดสำเนา งานการประชุม การประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งานธุรการ
งานสารบรรณของสำนัก การรับส่ง การเวียน และการโต้ตอบหนังสือราชการของสำนัก งานการบริหารงานบุคคลและสวัสดิการของสำนัก
การจัดทำแผนงานโครงการ  และงบประมาณ งานการเงินและบัญชี การดูแลรักษายานพาหนะ อาคารสถานที่และพัสดุครุภัณฑ์
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนัก การควบคุมบริหารจัดการเอกสารแบบพิมพ์ทะเบียน การจัดทำยุทธศาสตร์และนโยบายของสำนัก
งานสถิติข้อมูล  และงานประชาสัมพันธ์ในความรับผิดชอบของสำนัก การรวบรวมและสรุปวิเคราะห์บทความและข่าวสารเสนอ
ผู้บังคับบัญชางานช่วยอำนวยการและเลขานุการ และงานอื่น ที่ได้รับมอบหมาย

                

                                                  โครงสร้างประกอบไปด้วย

                                                           plus green  ฝ่ายบริหารทั่วไป
                                                           plus green  ฝ่ายงบประมาณ การเงิน และพัสดุ
                                                           plus green  ฝ่ายช่วยอำนวยการ

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142