โครงสร้างกลุ่มงานบริหารทั่วไป
line orange


                                                                           chacrise   
                                                                          นายชาคริต ตันพิรุฬห์
                                                               เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ
                                                                      หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

              มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป การอัดสำเนา งานการประชุม การประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งานธุรการ               งานสารบรรณของสำนัก การรับส่ง การเวียน และการโต้ตอบหนังสือราชการของสำนัก งานการบริหารงานบุคคลและสวัสดิการของสำนัก
การจัดทำแผนงานโครงการ  และงบประมาณ งานการเงินและบัญชี การดูแลรักษายานพาหนะ อาคารสถานที่และพัสดุครุภัณฑ์
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนัก การควบคุมบริหารจัดการเอกสารแบบพิมพ์ทะเบียน การจัดทำยุทธศาสตร์และนโยบายของสำนัก
งานสถิติข้อมูล  และงานประชาสัมพันธ์ในความรับผิดชอบของสำนัก การรวบรวมและสรุปวิเคราะห์บทความและข่าวสารเสนอ
ผู้บังคับบัญชางานช่วยอำนวยการและเลขานุการ และงานอื่น ที่ได้รับมอบหมาย

                

                                                  โครงสร้างประกอบไปด้วย

                                                           plus green  ฝ่ายบริหารทั่วไป
                                                           plus green  ฝ่ายงบประมาณ การเงิน และพัสดุ
                                                           plus green  ฝ่ายช่วยอำนวยการ

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142